Tuyển dụng

Tuyển dụng

Duty station: Hà Nội, Việt Nam
Closing date: Monday, Tháng 4 29, 2019
Theo Kế hoạch năm 2019 của Dự án VNM9P01 do Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tài trợ cho Tổng cục DS-KHHGĐ, Ban Quản lý Dự án VNM9P01 thực hiện hoạt động đánh giá xây dựng bằng chứng về nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Việt Nam. Ban Quản lý Dự án VNM9P01 cần tuyển chọn 3 chuyên gia... Đọc thêm