Минулі вакансії

Các vị trí đã tuyển dụng

Duty station: Hà Nội
Closing date: 14 Tháng 9 2018
Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua và kịp thời bổ sung những quy định mới đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, góp phần nâng cao trách nhiệm của... Đọc thêm
Duty station: Hà Nội
Closing date: 31 Tháng 5 2018
Theo Kế hoạch năm 2017-2018 của Dự án VNM9P04 do Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tài trợ, Bộ Nội vụ chủ trì, năm 2017, nhóm chuyên gia độc lập (gọi tắt là chuyên gia) đã tiến hành rà soát và xây dựng báo cáo kết quả rà soát các chương trình giáo dục về Tình dục và Sức khỏe sinh sản cho học sinh... Đọc thêm
Duty station: Ha Nội
Closing date: 13 Tháng 3 2018
Tuyển năm (05) chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ Ban Quản lý Dự án VNM9P04 xây dựng hồ sơ trình Chính phủ đề nghị xây dựng dự án Luật Thanh niên sửa đổi Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự án Luật Thanh niên sửa đổi nhằm khắc... Đọc thêm

Trang