Di cư và Đô thị hóa ở Việt Nam

Điều tra Dân số và Nhà ở giữa kỳ 2014

Số trang: 80

Ngày xuất bản: 2016

Tác giả: GSO & UNFPA

Chuyên khảo “Di cư và đô thị hóa” được xây dựng, sử dụng số liệu Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1/4/2014 nhằm cung cấp thông tin cập nhật
tới độc giả về chủ đề di cư và đô thị hóa ở Việt Nam.