Khả Năng Chấp Nhận Sử Dụng Bao Cao Su Nữ trong Nữ Lao Động Di Cư tại Các Khu Công Nghiệp của Việt Nam

Số trang: 20

Ngày xuất bản: 2012

Tác giả: UNFPA

Báo cáo này trình bày những kết quả chính của của một nghiên cứu định tính về quan niệm và việc sử dụng BCSN trong nhóm nữ lao động di cư ở Việt Nam. Các thông tin số liệu trong nghiên cứu được thu thập từ 6 khu công nghiệp thuộc ba tỉnh thành bao gồm thành phố Đà Nẵng và hai tỉnh Tiền Giang và Phú Thọ trong khoảng thời gian từ 21 tháng 6 đến 10 tháng 7 năm 2011. Các phương pháp nghiên cứu định tính bao gồm phóng vấn sâu và thảo luận nhóm được sử dụng để thu thập thông tin, hiểu về quan niệm, thái độ và những quan tâm trong việc sử dụng BCSN của nhóm nữ lao động di cư và bạn tình của họ.