Bạn đang ở đây

Bản thông tin này cung cấp một số phát hiện chính về xu hướng mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh (TSGTKS) gần đây, dựa trên phân tích số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019. Bản thông tin trình bày sự khác biệt về TSGTKS theo vị trí địa lý và nhóm dân số, cũng như dự báo dân số theo những kịch bản khác nhau về tỷ số giới tính khi sinh, và đưa ra các khuyến nghị chính sách.