Bạn đang ở đây

Tổng Điều Tra Dân Số Và Nhà Ở Năm 2019: Thực Trạng Và Các Yếu Tố Tác Động Đến Mức Sinh Tại Việt Nam

Chuyên khảo “Thực trạng và các yếu tố tác động tới mức sinh tại Việt Nam” được xây dựng, sử dụng số liệu của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và các cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở trước đây, phân tích sâu hơn thực trạng và những thay đổi về mức sinh ở Việt Nam trong hơn 30 năm qua, sự khác biệt về mức sinh giữa các vùng miền và nhóm dân số khác nhau.