Bạn đang ở đây

09/12/2021

Dự báo dân số dựa trên kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

09/12/2021

Tỷ số giới tính khi sinh tại Việt Nam dựa trên kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

09/12/2021

Kết quả Tổng Điều Tra Dân Số và Nhà Ở Năm 2019

09/12/2021

Giới thiệu trang dữ liệu không gian WebGIS

09/12/2021

Người cao tuổi Việt Nam: Những Lát Cắt của Điều Tra Biến Động Dân Số năm 2021

27/06/2022

Việt Nam đang thực hiện Chương trình Hành động Quốc gia về ĐK&TKHT giai đoạn 2017-2024. Đẩy mạnh quy trình ĐK&TKHT cũng như xây dựng và duy trì dữ liệu có chất lượng về đăng ký khai sinh, khai tử, bao gồm cả nguyên nhân tử vong, sẽ là cơ sở để các quốc gia công nhận và đảm bảo quyền công dân, lập kế hoạch và ngân sách nhằm xây dựng các chính sách hiệu quả về y tế, bảo trợ xã hội, giáo dục, và các dịch vụ công khác ở cấp trung ương và địa phương, đồng thời đo lường tác động của các chương trình và dự án công.

27/06/2022

Viet Nam is implementing its National Action Programme on Civil Registration and Vital Statistics (#CRVS) for the period 2017 – 2024. Enhancing the CRVS system as well as developing and maintaining quality #data on birth and death registration, including the causes of death, will create a foundation for countries to recognize and ensure individual’s #rights; develop a plan and a budget for effective policies on #healthcare, #socialprotection, #education and other public services at national and local levels; and monitor and assess impacts of public programmes and projects.

09/12/2021

Viet Nam Population Projection 2019 - 2069

09/12/2021

Sex Imbalances at Birth in Viet Nam: The data says it all

09/12/2021

A new way of conducting the Census: advanced IT application

Trang