Минулі вакансії

Các vị trí đã tuyển dụng

Duty station: Hanoi, Viet Nam
Closing date: 5 Tháng 5 2021
Tuyển hai (02) tư vấn cá nhân hỗ trợ Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương xây dựng clip tổng kết hoạt động hỗ trợ chuyển đổi việc làm và truyền thông cho thanh niên Việt Nam đi lao động nước ngoài về nước do bị ảnh hưởng bởi covid -19 tại 3 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An năm 2021.   Thực hiện... Đọc thêm
Duty station: Hanoi, Viet Nam
Closing date: 5 Tháng 5 2021
Tuyển bốn (04) tư vấn cá nhân hỗ trợ Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương xây dựng tài liệu  tập huấn tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục; bạo lực gia đình; sức khỏe tinh thần,  chuyển đổi nghề và đào tạo việc làm và kỹ năng sống để hòa nhập cuộc sống tại gia đình và cộng đồng... Đọc thêm
Duty station: Hanoi, Viet Nam
Closing date: 5 Tháng 5 2021
Thực hiện cam kết của Chính phủ Nhật Bản tài trợ Chính phủ Việt Nam thông qua Dự án "Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng, triển khai và giám sát thực hiện chính sách về phát triển thanh niên" giai đoạn 2017-2021 do Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tài trợ nhằm truyền thông cung cấp kiến thức và kỹ... Đọc thêm

Trang