Bạn đang ở đây

Ấn phẩm mới công bố

Tổng đIều tra dân số và nhà ở năm 2019: Già hóa dân số và người cao tuổi ở Việt Nam

Ấn phẩm

Sách chuyên khảo “Già hóa dân số và người cao tuổi ở Việt Nam” đã được xây dựng, sử dụng số liệu của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và năm 2009 cùng một số nguồn khác, là sự tiếp nối những phân tích trước đây về già hóa dân số ở Việt Nam. Kết quả phân tích cho thấy xu hướng già hóa dân số tiếp tục diễn ra với tốc độ nhanh chóng ở Việt Nam, đòi hỏi phải có những chính sách và chương trình thích ứng với xu hướng nhân khẩu học này. Các phân tích cũng chỉ ra các đặc điểm của nhóm dân số cao tuổi và đưa ra những gợi ý chính sách cho Việt Nam đáp ứng với các nhu cầu đặc thù của người cao tuổi, đảm bảo người cao tuổi được chăm sóc và phát huy như một nguồn lực và đóng góp tốt nhất tới sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam.

Xem đầy đủ

Tóm tắt khuyến nghị chính sách - Thiệt hại kinh tế do bạo lực đối với phụ nữ: Bạo Lực Đối Với Phụ Nữ Gây Thiệt Hại Hiện Thời và Lâu Dài Về Kinh Tế

Ấn phẩm

Với thế mạnh là tỷ lệ phụ nữ và nam giới tham gia hoạt động kinh tế cao, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ nữ tham gia lực lượng lao động cao nhất trên thế giới (73%). Trong bối cảnh tỷ lệ phụ nữ tham gia vào hoạt động kinh tế cao nhưng tình trạng bị bạo lực vẫn đang phổ biến tại Việt Nam thì việc tìm hiểu tác động kinh tế do BLPN gây ra là hết sức cần thiết. Trước yêu cầu này, Điều tra quốc gia về BLPN năm 2019 đã nghiên cứu cụ thể thiệt hại kinh tế do phụ nữ bị bạo lực bởi chồng/bạn tình (BLBT) gây ra.

Xem đầy đủ

Tóm tắt khuyến nghị chính sách: Một số khuyến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Bình Đẳng Giới

Ấn phẩm

Báo cáo Tóm tắt chính sách đưa ra những vấn đề chính được phát hiện trong quá trình rà soát độc lập 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới được thực hiện từ năm 2018 đến năm 2020. Cách tiếp cận dựa trên quyền con người được áp dụng trong quá trình rà soát nhằm đánh giá tính nhất quán giữa Luật Bình đẳng giới và các luật khác của Việt Nam và so sánh với 58 nguồn luật nhân quyền quốc tế khác nhau, đặc biệt là Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ (CEDAW) cũng như đánh giá hiệu quả thi hành Luật Bình đẳng giới.

Xem đầy đủ

Dự báo dân số Việt Nam giai đoạn 2019 - 2069

Ấn phẩm

Báo cáo “Dự báo dân số Việt Nam giai đoạn 2019 - 2069” trình bày số liệu về quy mô dân số năm 2019 từ kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và dự báo quy mô dân số của toàn quốc, khu vực thành thị, nông thôn, 6 vùng kinh tế - xã hội và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho giai đoạn 2020 - 2069. Kết quả dự báo được thực hiện dựa trên số liệu gốc của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và các giả thiết về mức độ thay đổi các chỉ tiêu nhân khẩu học trong tương lai. 

Xem đầy đủ

Tổng Điều Tra Dân Số Và Nhà Ở Năm 2019: Thực Trạng Và Các Yếu Tố Tác Động Đến Mức Sinh Tại Việt Nam

Báo cáo kỹ thuật và tài liệu

Chuyên khảo “Thực trạng và các yếu tố tác động tới mức sinh tại Việt Nam” được xây dựng, sử dụng số liệu của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và các cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở trước đây, phân tích sâu hơn thực trạng và những thay đổi về mức sinh ở Việt Nam trong hơn 30 năm qua, sự khác biệt về mức sinh giữa các vùng miền và nhóm dân số khác nhau. 

Xem đầy đủ

Thông tin tóm tắt "Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam: Xu hướng và những khác biệt"

Tờ thông tin

Bản thông tin này cung cấp một số phát hiện chính về xu hướng mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh (TSGTKS) gần đây, dựa trên phân tích số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019. Bản thông tin trình bày sự khác biệt về TSGTKS theo vị trí địa lý và nhóm dân số, cũng như dự báo dân số theo những kịch bản khác nhau về tỷ số giới tính khi sinh, và đưa ra các khuyến nghị chính sách.

Xem đầy đủ

Thông tin tóm tắt "Di cư và đô thị hóa ở Việt Nam"

Tờ thông tin

Bản tóm tắt này cung cấp một số phát hiện chính về di cư nội địa ở Việt Nam dựa trên kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Bản tóm tắt cũng bao gồm một số khuyến nghị chính sách nhằm tận dụng lợi thế của di cư cho phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam cũng như đảm bảo các quyền của người di cư trong tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản ở nơi đến.

Xem đầy đủ

Thông tin tóm tắt "Thực trạng và các yếu tố tác động đến mức sinh ở Việt Nam"

Báo cáo kỹ thuật và tài liệu

Mức sinh là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới quy mô và cơ cấu dân số; đây vừa là yếu tố tác động vừa là yếu tố phản ánh mức độ phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Do đó, các chỉ tiêu liên quan đến mức sinh luôn thu hút sự quan tâm của các nhà lập chính sách, các nhà quản lý và các nhà nghiên cứu. Bản tóm tắt này cung cấp một số phát hiện chính về mức sinh ở Việt Nam và đưa ra một số khuyến nghị liên quan đến mức sinh dựa trên nguồn số liệu các cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở các năm: 1989, 1999, 2009 và 2019.

Xem đầy đủ

Kho dữ liệu Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019

Báo cáo kỹ thuật và tài liệu

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 của Việt Nam được thực hiện theo Quyết định số 94/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Mục đích của cuộc điều tra là thu thập số liệu cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và những người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cử đi công tác, học tập ở nước ngoài trong thời hạn quy định. Số liệu điều tra mẫu của Tổng điều tra được công bố vào tháng 12 năm 2009. Kết quả toàn bộ của Tổng điều tra được phát hành vào tháng 7 năm 2010. Để hệ thống hoá và tư liệu hoá thông tin và kết quả của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, một kho dữ liệu Tổng điều tra được xây dựng nhằm cung cấp cho người dùng tin một công cụ thuận lợi nhất để tra cứu thông tin của cuộc Tổng điều tra này của Việt Nam.

Xem đầy đủ

Dữ liệu Tổng điều tra Dân số và Nhà ở

Báo cáo kỹ thuật và tài liệu

Trang dữ liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cung cấp các biểu đồ, hình ảnh trực quan về dân số và nhà ở của Việt Nam. Các thông tin này được biên soạn từ kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.     

Xem đầy đủ

Trang