Минулі вакансії

Các vị trí đã tuyển dụng

Duty station: Hanoi, Viet Nam
Closing date: 18 Tháng 4 2020
Theo Kế hoạch năm 2020 đã được phê duyệt của Dự án VNM09U31 do Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam hỗ trợ cho Văn phòng Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ  thực hiện dự án “Xây dựng mô hình hỗ trợ phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Quảng Ninh”; trong đó có hoạt... Đọc thêm
Duty station: Hanoi, Viet Nam
Closing date: 1 Tháng 4 2020
Trong khuôn khổ kế hoạch năm 2020 của Dự án VNM9P01 do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tài trợ Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, hoạt động rà soát tình hình thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em 2016-2020 cần được thực hiện để làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch... Đọc thêm
Duty station: Hanoi, Viet Nam
Closing date: 1 Tháng 4 2020
Trong khuôn khổ kế hoạch năm 2020 của Dự án VNM9P01 do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tài trợ Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, hoạt động xây dựng Đề án thí điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/sức khỏe tình dục thân thiện vị thành niên/thanh niên cần được thực hiện. Do vậy, chúng tôi đang... Đọc thêm

Trang