Минулі вакансії

Các vị trí đã tuyển dụng

Duty station: Ha Nội
Closing date: 13 Tháng 3 2018
Tuyển năm (05) chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ Ban Quản lý Dự án VNM9P04 xây dựng hồ sơ trình Chính phủ đề nghị xây dựng dự án Luật Thanh niên sửa đổi Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự án Luật Thanh niên sửa đổi nhằm khắc... Đọc thêm
Duty station: Hà Nội
Closing date: 13 Tháng 3 2018
Tuyển hai (02) chuyên gia trong nước phối hợp với Ban Quản lý Dự án VNM9P04 rà soát và xây dựng dự thảo văn bản của Bộ Nội vụ quy định Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam Thực hiện Luật Thống kê năm 2015 và Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, Bộ Nội vụ chủ trì, phối... Đọc thêm
Duty station: Hà Nội
Closing date: 13 Tháng 6 2016
Thực hiện kế hoạch hoạt động  năm 2016 trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ Bộ Y tế thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam, giai đoạn 2011-2020” (VNM8P02), phối hợp cùng Qũy Dân số LHQ (UNFPA), Bộ Y tế  xây dựng và hoàn thiện Chương trình hành động truyền thông chuyển... Đọc thêm

Pages