Минулі вакансії

Các vị trí đã tuyển dụng

Duty station: Hanoi, Viet Nam
Closing date: 11 Tháng 9 2020
Trong khuôn khổ kế hoạch năm 2020 của Dự án VNM9P01 do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tài trợ cho Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thực hiện các hoạt động nhằm góp phần giải quyết vấn đề lựa chọn giới tính khi sinh trên cơ sở định kiến giới, chúng tôi đang cần tuyển các chuyên gia tư vấn... Đọc thêm
Duty station: Hà Nội, Việt Nam
Closing date: 25 Tháng 8 2020
Trong khuôn khổ kế hoạch năm 2020 của Dự án VNM9P01 do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tài trợ Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, hoạt động xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tập trung vào sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh giai đoạn 2021-2025 cần được tiến hành. Do vậy,... Đọc thêm
Duty station: Hà Nội, Việt Nam
Closing date: 29 Tháng 6 2020
Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, nhằm xây dựng chính sách tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát huy khả năng của mình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, góp phần phát triển thanh niên, Bộ Nội vụ triển khai xây dựng Chiến lược phát... Đọc thêm

Trang