Минулі вакансії

Các vị trí đã tuyển dụng

Duty station: Hanoi, Viet Nam
Closing date: 22 Tháng 6 2020
1. Tuyển 01 chuyên gia trong nước xây dựng điều khoản tham chiếu đưa ra các yêu cầu đối với nghiên cứu định tính về những yếu tố tác động đến lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới theo vùng miền. 2. Tuyển 02 chuyên gia trong nước hỗ trợ thực hiện và xây dựng báo cáo rà soát đánh giá kết... Đọc thêm
Duty station: Hanoi, Viet Nam
Closing date: 18 Tháng 4 2020
Theo Kế hoạch năm 2020 đã được phê duyệt của Dự án VNM09U31 do Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam hỗ trợ cho Văn phòng Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ  thực hiện dự án “Xây dựng mô hình hỗ trợ phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Quảng Ninh”; trong đó có hoạt... Đọc thêm
Duty station: Hanoi, Viet Nam
Closing date: 1 Tháng 4 2020
Trong khuôn khổ kế hoạch năm 2020 của Dự án VNM9P01 do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tài trợ Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, hoạt động rà soát tình hình thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em 2016-2020 cần được thực hiện để làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch... Đọc thêm

Trang