Tuyển dụng

Vacancies

Theo Kế hoạch năm 2017-2018 của Dự án VNM9P04 do Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tài trợ, Bộ Nội vụ chủ trì, năm 2017, nhóm chuyên gia độc lập (gọi tắt là chuyên gia) đã tiến hành rà soát và xây dựng báo cáo kết quả rà soát các chương trình giáo dục về Tình dục và Sức khỏe sinh sản cho học sinh...
Tuyển năm (05) chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ Ban Quản lý Dự án VNM9P04 xây dựng hồ sơ trình Chính phủ đề nghị xây dựng dự án Luật Thanh niên sửa đổi Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự án Luật Thanh niên sửa đổi nhằm khắc...
Tuyển hai (02) chuyên gia trong nước phối hợp với Ban Quản lý Dự án VNM9P04 rà soát và xây dựng dự thảo văn bản của Bộ Nội vụ quy định Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam Thực hiện Luật Thống kê năm 2015 và Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, Bộ Nội vụ chủ trì, phối...

Pages