Tuyển dụng

Vacancies

Thực hiện kế hoạch hoạt động  năm 2016 trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ Bộ Y tế thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam, giai đoạn 2011-2020” (VNM8P02), phối hợp cùng Qũy Dân số LHQ (UNFPA), Bộ Y tế  xây dựng và hoàn thiện Chương trình hành động truyền thông chuyển...