10 tuổi: Tương lai của chúng ta phụ thuộc vào trẻ em gái ở độ tuổi này như thế nào

  • Xuất bản ngày: 03/05/2017
  • Báo cáo Tình trạng dân số thế giới năm 2016 của UNFPA, với tiêu đề "10 tuổi: Tương lai của chúng ta phụ thuộc vào trẻ em gái ở độ tuổi này như thế nào" cho thấy tương lai của chúng ta phụ thuộc vào việc chúng ta đầu tư và hỗ trợ cho 60 triệu trẻ em gái 10 tuổi hiện nay như thế nào. 10 tuổi là...

More details