Bạn đang ở đây

Trong khuôn khổ dự án “Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025” do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia tài trợ, ngày 18/4/2022, UNFPA phối hợp với Vụ Bình đẳng giới, Bộ LĐTBXH tổ chức cuộc họp định kỳ Mạng lưới đối tác hành động về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

 

Mạng lưới có sự tham gia của 40 thành viên là đại diện các cơ quan Chính phủ, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức Liên Hợp Quốc và các chuyên gia, luật sư, nhà báo. Mục tiêu của Mạng lưới nhằm huy động và kết nối các sáng kiến, kinh nghiệm, nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Đây là cuộc họp đầu tiên của Mạng lưới sau sự kiện ra mắt Mạng lưới vào ngày 14/12/2021.

 

Cuộc họp tập trung vào 03 nội dung chính:

  • Thống nhất về phương thức và kế hoạch hoạt động của mạng lưới;
  • Chia sẻ, cập nhật các thông tin về hoạt động của các thành viên Mạng lưới;
  • Thảo luận, đề xuất chính sách liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới và các thực hành có hại cần đưa vào Luật Bình đẳng giới sửa đổi trong thời gian tới.