Минулі вакансії

Các vị trí đã tuyển dụng

Duty station: Hà Nội, Việt Nam
Closing date: 7 Tháng 9 2021
Văn phòng Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Viet Nam xin mời các công ty quan tâm chào giá cung cấp thiết bị họp trực tuyến theo tiêu chuẩn kỹ thuật trong hồ sơ đính kèm. Gói thầu này mở rộng rãi cho tất cả các công ty có giấy phép kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam và có khả năng cung ứng thiết... Đọc thêm
Duty station: Hà Nội, Việt Nam
Closing date: 30 Tháng 8 2021
Văn phòng Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Viet Nam xin mời các công ty quan tâm chào giá cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân theo tiêu chuẩn kỹ thuật trong hồ sơ đính kèm. Gói thầu này mở rộng rãi cho tất cả các công ty có giấy phép kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam và có khả năng cung ứng thiết... Đọc thêm
Duty station: Hà Nội, Việt Nam
Closing date: 12 Tháng 8 2021
Văn phòng Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA) xin mời các công ty/tổ chức quan tâm gửi báo giá cạnh tranh (gồm đề xuất kỹ thuật và tài chính) cho gói thầu nêu trên.   (Hồ sơ thầu số RFQ#UNFPA/VNM/21/03)   Tài liệu đính kèm:  Hồ sơ mời thầu số RFQ#UNFPA/VNM/21/03 Phụ lục I-Điều khoản... Đọc thêm

Trang