10 tuổi: Tương lai của chúng ta phụ thuộc vào trẻ em gái ở độ tuổi quyết định này như thế nào

Tình trạng dân số thế giới 2016

Số trang: 2

Ngày xuất bản: 2016

Tác giả: UNFPA

State of World Population 2016 "10: How our future depends on a girl at this decisive age"