Báo cáo rà soát độc lập 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới

Số trang: 180

Ngày xuất bản: 2020

Tác giả: MOLISA and UNFPA

Sau 10 năm thực hiện, Chính phủ Việt Nam sẽ sửa đổi, bổ sung Luật BĐG. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) được giao thực hiện nhiệm vụ này và đã đề nghị Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) hỗ trợ kỹ thuật cho việc rà soát độc lập việc thực hiện Luật Bình đẳng giới. UNFPA Việt Nam ký hợp đồng với chuyên gia nhân quyền quốc tế và hai chuyên gia pháp lý trong nước thực hiện mục tiêu này. Hoạt động rà soát được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2019.

Báo cáo này tập trung rà soát mức độ phù hợp của Luật BĐG với các chuẩn mực quốc tế về quyền con người và với các luật của Việt Nam, cũng như mức độ hiệu quả của việc thực hiện Luật BĐG từ năm 2007 đến năm 2019. Báo cáo tập trung xác định những bất cập chính để có đủ thông tin cho việc sửa đổi, bổ sung Luật BĐG, đồng thời có thể thực hiện Luật tốt hơn và đưa ra các khuyến nghị sửa đổi, bổ sung và thực hiện Luật.