Các dân tộc ở Việt Nam

Một phân tích các chỉ số chủ chốt của Việt Nam năm 2009 dân số và điều tra dân số nhà ở

Số trang: 33

Ngày xuất bản: 2012

Tác giả: UNFPA

Cuốn sách phân tích các chỉ số khác nhau bao gồm cả hồ sơ tuổi , giới tính và hôn nhân mẫu ; tổng tỷ suất sinh và tỷ lệ tử vong ; trình độ học vấn và đào tạo kỹ thuật , từng theo dân tộc rút từ các ấn phẩm được tạo ra từ năm 2009 Việt Nam Dân số và Tổng điều tra nhà ở , bao gồm cả các kết quả hoàn thành , Thiếu Findings1 và một loạt các chuyên khảo điều tra dân số năm 2009. Các chỉ số khác đã được tổng hợp và tính toán từ các dữ liệu ban đầu .