Các xu hướng, những khác biệt và yếu tố tác động đến mức sinh ở Việt Nam: Bằng chứng từ các cuộc tổng điều tra dân số và điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2014

Bằng chứng từ các cuộc tổng điều tra dân số và điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2014

Số trang: 6

Ngày xuất bản: 2016

Tác giả: UNFPA

Bản tóm tắt này cung cấp một số thông tin chính về những thay đổi mức sinh ở Việt Nam dựa trên kết quả phân tích số liệu mẫu từ các cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam được thực hiện vào các năm 1989, 1999, 2009 và Điều tra Dân số và Nhà ở giữa kỳ năm 2014. Bản thông tin tóm tắt này cũng đưa ra một số khuyến nghị để xây dựng những chính sách phù hợp với mức sinh ở Việt Nam.