Cơ cấu tuổi và giới tính của dân số Việt Nam: Bằng chứng từ cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2014

Bằng chứng từ cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2014

Số trang: 6

Ngày xuất bản: 2016

Tác giả: UNFPA

Bản tóm tắt này cung cấp một số thông tin chính về những thay đổi về cơ cấu tuổi và giới tính của dân số ở Việt Nam, sử dụng kết quả từ hai cuộc Điều tra Dân số và Nhà ở tại Việt Nam năm 1999, 2009 và cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2014. Bản tóm tắt này cũng bao gồm các hệ lụy chính sách và đề xuất khuyến nghị để tận dụng các cơ hội và giải quyết những thách thức do biến động dân số mang lại trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách và chương trình phát triển kinh tế xã hội.