Bạn đang ở đây

Kết quả phân tích số liệu cho thấy cấu trúc tuổi của dân số Việt Nam năm 2009 đặc trưng cho dân số ở cuối thời kỳ quá độ, từ một nước có mức độ sinh và mức độ chết cao đã chuyển sang mức độ sinh và mức độ chết thấp. Cấu trúc tuối và giới tính của Việt Nam đã cho thấy các vấn đề nhân khẩu học mớiđã xuất hiện như cấu trúc dân số vàng, già hóa dân số, và cả những đặc điểm của hộ dân cư của dân số đã hoàn thành quá trình quá độ. Những thông tin về hôn nhân ở Việt Nam cũng đã được phân tích và kết quả cho thấy dân số Việt Nam có xu hướng kết hôn muộn hơn và tuổi kết hôn lần đầu ngày càng cao, trong khi đó ở một số dân tộc ít người, kết hôn sớm và tảo hôn vẫn tồn tại. Chuyên khảo cũng đưa ra những gợi ý về chính sách nhằm đáp ứng với những biến đổi về nhân khẩu học, tận dụng những lợi thế của cấu trúc dân số để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ cho sự phát triển kinh tế đất nước, đồng thời tăng cường các chương trình y tế/ chăm sóc sức khỏe sinh sản, giáo dục, đào tạo nghề hiện đại cho nhóm lao động trẻ, cũng như cải thiện an sinh xã hội cho nhóm dân số già.