Dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về

Xu hướng, con đường hình thành lối sống bạo lực/ phi bạo lực của nam giới tại thành phố Huế và huyện Phú Xuyên ở Việt Nam

Số trang: 63

Ngày xuất bản: 2012

Tác giả: UNFPA

Báo cáo này phản ảnh các kết quả của nghiên cứu định tính về lịch sử đời sống của nam giới Việt Nam ở Huế và huyện Phú Xuyên. Mục tiêu của nghiên cứu là xem xét chi tiết diễn biến cuộc sống của từng đối tượng nam giới để tìm hiểu sâu về những yếu tố hướng nam giới đến quan niệm nam tính thiên về bạo lực, cũng như những yếu tố hướng nam giới tới quan niệm nam tính hướng tới bình đẳng giới, phi bạo lực. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng đối với công tác phòng chống bạo lực giới tại Việt Nam. Cuối cùng, nghiên cứu này chỉ ra rằng bạo lực không phải là tất yếu mà hoàn toàn có thể thay đổi được.