Bạn đang ở đây

Dự báo dân số này được triển khai ngay sau khi có kết quả toàn bộ của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. Dự báo được tiến hành cho thời kỳ 2009-2049 lấy số liệu Tổng điều tra làm gốc, gồm hai dự báo độc lập: một dự báo cho cả nước, khu vực thành thị, nông thôn của cả nước; và một dự báo cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.