Dự báo dân số Việt Nam 2014-2049

Số trang: 249

Ngày xuất bản: 2016

Tác giả: GSO & UNFPA

Báo cáo này trình bày phương pháp luận, các căn cứ, giả thiết được sử dụng để thực hiện dự báo dân số và kết quả dự báo quy mô dân số toàn quốc, thành thị,
nông thôn, 63 tỉnh thành phố giai đoạn 2014-2049.