Bạn đang ở đây

Báo cáo “Dự báo dân số Việt Nam giai đoạn 2019 - 2069” trình bày số liệu về quy mô dân số năm 2019 từ kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và dự báo quy mô dân số của toàn quốc, khu vực thành thị, nông thôn, 6 vùng kinh tế - xã hội và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho giai đoạn 2020 - 2069. Kết quả dự báo được thực hiện dựa trên số liệu gốc của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và các giả thiết về mức độ thay đổi các chỉ tiêu nhân khẩu học trong tương lai.