Già hóa thế kỷ 21: Thành tựu và thách thức

Số trang: 192

Ngày xuất bản: 2012

Tác giả: UNFPA and HelpAge International

Báo cáo này là sản phẩm của quá trình hợp tác của hơn 20 cơ quan Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực già hóa dân số. Báo cáo phân tích thực trạng của người cao tuổi và rà soát tiến độ thực hiện các chính sách và hành động của chính phủ và các cơ quan liên quan kể từ khi Hội nghị Thế giới lần thứ hai về Người cao tuổi về thực hiện Kế hoạch Hành động quốc tế Madrid về Người cao tuổi nhằm đáp ứng với những cơ hội và thách thức của một thế giới đang già hóa. Báo cáo đưa ra nhiều ví dụ minh họa sinh động về các chương trình đổi mới đã đáp ứng thành công với vấn đề già hóa và các mối quan tâm của người cao tuổi.The report also identifies gaps and provides recommendations for the way forward to ensure a society for all ages in which both young and old are given the opportunity to contribute to development and share in its benefits. A unique feature of the report is a focus on the voices of older persons themselves, captured through consultations with older men and women around the world.