Giáo dục ở Việt Nam: Phân tích các chỉ số chủ yếu

Kết quả từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

Số trang: 196

Ngày xuất bản: 2011

Tác giả: General Statistic Office

Nhà xuất bản: General Statistic Office

Chuyên khảo “Giáo dục ở Việt Nam: Phân tích các chỉ số chủ yếu” đã được xây dựng, sử dụng số liệu điều tra mẫu 15% của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, nhằm cung cấp thông tin cập nhật tới độc giả về thực trạng giáo dục ở Việt Nam.

Kết quả phân tích số liệu cho thấy Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng khích lệ trong tiến trình phấn đấu đạt được các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, phổ cập giáo dục tiểu học cũng như thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ ở cấp quốc gia. Tuy nhiên vẫn có những sự khác biệt trong các chỉ tiêu giáo dục ở cấp vùng, các địa phương, giữa thành thị/nông thôn và giữa các dân tộc. Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu giáo dục với mức sinh, thu nhập, giầu nghèo cũng đã được phân tích và các kết quả này đưa ra một số gợi ý chính sách về giáo dục đào tạo để đáp ứng với những biến đổi về dân số và đảm bảo các đối tượng thiệt thòi như phụ nữ nghèo nông thôn, các dân tộc ít người, người dân sống ở vùng sâu vùng xa được hưởng thụ nền giáo dục một cách bình đẳng.