Bạn đang ở đây

Kho dữ liệu Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 của Việt Nam được thực hiện theo Quyết định số 94/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Mục đích của cuộc điều tra là thu thập số liệu cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và những người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cử đi công tác, học tập ở nước ngoài trong thời hạn quy định.

Số liệu điều tra mẫu của Tổng điều tra được công bố vào tháng 12 năm 2009. Kết quả toàn bộ của Tổng điều tra được phát hành vào tháng 7 năm 2010.

Để hệ thống hoá và tư liệu hoá thông tin và kết quả của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, một kho dữ liệu Tổng điều tra được xây dựng nhằm cung cấp cho người dùng tin một công cụ thuận lợi nhất để tra cứu thông tin của cuộc Tổng điều tra này của Việt Nam.

Vào trang Kho dữ liệu Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 tại đây