Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam

Gắn thực tế với chính sách để tạo sự thay đổi

Số trang: 8

Ngày xuất bản: 2014

Tác giả: UNFPA

Bản tài liệu chính sách này trình bày các đề xuất nhằm góp phần khắc phục tình trạng mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) ở Việt Nam. Tài liệu nhấn mạnh tục trọng nam và thực hành lựa chọn giới tính, hai nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự mất cân bằng giới tính khi sinh vốn có nguồn gốc sâu xa từ chế độ phụ hệ ở Việt Nam.