Bạn đang ở đây

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam năm 2014: xu hướng, các yếu tố và sự khác biệt

Chuyên khảo này được soạn thảo sử dụng các bộ số liệu của Điều tra giữa kỳ 2014 và Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 2009 nhằm mục đích cung cấp những thông tin cập nhật về một vấn đề đang nổi lên và nhận được sự quan tâm từ nhiều nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam. Kết quả phân tích cũng cho thấy sự khác biệt của tỷ số này theo vùng và các nhóm dân số, mối quan hệ giữa các yếu tố nhân khẩu học, kinh tế-xã hội với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam. Cụ thể là các kết quả phân tích đã giúp chúng ta hiểu được mức độ ưa thích con trai được phản ánh qua các hành vi sinh sản và xu hướng lan tràn của hiện tượng này qua các nhóm dân số khác nhau. Chuyên khảo cũng đề xuất một số khuyến nghị nhằm giải quyết vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam, và nhấn mạnh sự cần thiết của việc thu thập thông tin về những biến đổi xã hội và tác động của chúng lên tâm lý ưa thích con trai, từ đó xác định các yếu tố liên quan tới bình đẳng giới trong các gia đình Việt Nam.