Mất cân bằng giới tính khi sinh: các xu hướng hiện nay, hậu quả và tác động chính sách

Các xu hướng hiện nay, hậu quả và tác động chính sách

Số trang: 87

Ngày xuất bản: 2013

Tác giả: UNFPA APRO

Nhà xuất bản: UNFPA

Ấn phẩm này do Văn phòng UNFPA Khu vực Châu Á – Thái bình dương (APRO) biên soạn. Báo cáo đưa ra các khuyến nghị trong phòng chống nạn phân biệt đối xử giới và lựa chọn giới tính trước sinh ở cấp quốc gia và cấp khu vực. UNFPA cam kết đóng góp vào công cuộc giảm trừ vấn đề lựa chọn giới tính thiên lệch về giới ở những nước bị ảnh hưởng bằng cách tăng cường chính sách và chương trình quốc gia dựa trên bằng chứng nhằm giải quyết tình trạng bất bình đẳng giới và lựa chọn giới tính khi sinh.