Mức sinh ở Việt Nam: Những khác biệt, xu hướng và yếu tố tác động

Điều tra dân số và Nhà ở giữa kỳ 2014

Số trang: 88

Ngày xuất bản: 2016

Tác giả: GSO & UNFPA

Chuyên khảo này đã được xây dựng, sử dụng số liệu của cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2014 và các cuộc Tổng điều tra dân số trước đây, không chỉ nhằm cung cấp thông tin cập nhật về chủ đề này mà còn phân tích khá chi tiết và hệ thống một số chỉ báo cơ bản về mức sinh ở Việt Nam trong 25 năm qua.