Người khuyết tật ở Việt Nam

Một số kết quả chủ yếu từ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 2009

Số trang: 36

Ngày xuất bản: 2012

Tác giả: UNFPA

Tài liệu này nhằm đưa ra một bức tranh kinh tế-xã hội sơ bộ về người khuyết tật ở Việt Nam dựa trên phân tích số liệu mẫu 15% của TĐTDS 2009.5 Các mục tiêu cụ thể bao gồm: (1) Đưa ra một bức tranh chung về tỷ lệ người khuyết tật ở Việt Nam; (2) Đưa ra một số đặc trưng nhân khẩu và kinh tế-xã hội cơ bản của người khuyết tật và so sánh với các đặc trưng của nhóm người không khuyết tật; (3) Đưa ra các gợi ý chính sách có liên quan đến người
khuyết tật dựa trên các kết quả phân tích.