Nghiên cứu về giới, nam tính và sự ưa thích con trai ở Nepal và Việt Nam

Số trang: 98

Ngày xuất bản: 2012

Tác giả: UNFPA

Đây là nghiên cứu đầu tiên ở Nepal và Việt Nam tìm hiểu về các thái độ khác nhau của nam giới đối với bình đẳng giới, sự ưa thích con trai, bạo lực với vợ hay bạn tình cũng như thái độ và kiến thức về luật pháp và chính sách liên quan đến quyền phụ nữ.  Nghiên cứu khẳng định rằng sự ưa thích con trai, vai trò giới và thái độ bất bình đẳng tồn tại ở cả hai quốc gia. Nghiên cứu gợi ý cần phải có các chương trình can thiệp hay chiến dịch tập trung vào nam giới toàn diện và mang tính dài hạn ở cấp quốc gia và cấp địa phương xem xét các điều kiện kinh tế-xã hội cụ thể tác động tới thái độ này. Mặc dù mặc bằng kiến thức chung về luật pháp và chính sách về bình đẳng giới tương đối tốt nhưng vẫn cần phải chú ý đến việc thực thi và đưa ra những thông điệp có hiệu quả để không chỉ cung cấp thêm thông tin về pháp luật mà còn đưa ra các quy chuẩn cho các hành vi đang được đưa vào pháp luật. Vì mối quan hệ giữa trải nghiệm thời thơ ấu về bất bình đẳng, thái độ về bình đẳng giới và tư tưởng ưa thích con trai và bạo lực bạn tình, các can thiệp về nam tính ngay trong thời kỳ thơ ấu và vai trò của nam giới trong gia đình cũng sẽ được đưa ra như những khuyến nghị về chính sách rút ra từ các kết quả nghiên cứu này.