Bạn đang ở đây

Tóm tắt một số chỉ số phân tích theo giới tính từ số liệu của Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009 nhằm đưa ra các thông tin cơ bản về sự khác biệt giới dựa trên các chỉ số thu được từ số liệu TĐTDS, và trên cơ sở đó xác định khoảng cách về giới ở các lĩnh vực và các vùng địa lý. Tài liệu này nhằm bổ sung vào các thông tin và bằng chứng hiện có về bình đẳng giới ở Việt Nam,đồng thời cũng minh họa tầm quan trọng của việc phân tách theo giới tính một cách có hệ thống trong phân tích số liệu phục vụ cho xây dựng và hoạch định các chính sách một cách có hiệu quả và dựa trên bằng chứng. Đây là xuất bản phẩm thứ bảy trong tập hợp các ấn phẩm được Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) công bố trong những năm gần đây. Tài liệu này dựa trên phân tích số liệu mẫu 15% của TĐTDS năm 2009 và mẫu 3% của TĐTDS năm 1999, và số liệu rút ra từ ấn phẩm “Các kết quả chủ yếu”1 và các chuyên khảo phân tích số liệu TĐTDS2 do Tổng cục Thống kê (TCT K) và UNFPA thực hiện.