Bạn đang ở đây

Tài liệu thảo luận này do LHQ chủ trì thực hiện vào năm 2013 nhằm rà soát các vấn đề liên quan đến BLG trên phạm vi quốc tế và tại Việt Nam. Đây là cuốn tài liệu nhằm cập nhật kiến thức, phục vụ thảo luận về chính sách và xây dựng chương trình về BLG tại Việt Nam. Chúng tôi hy vọng cuốn tài liệu đạt được mục tiêu trên, giúp nâng cao hiểu biết về BLG và tăng cường các can thiệp giải quyết BLG của Chính phủ Việt Nam và các đối tác trong lĩnh vực phát triển.