Bạn đang ở đây

Mục đích chung của tổng quan này là tóm tắt và tổng hợp một số các tài liệu chọn lọc liên quan đến sự thay đổi của tỷ số giới tính khi sinh (TSGTKS) ở châu Á và Việt Nam.

Đây là tổng quan nghiên cứu đầu tiên về chủ đề TSGTKS ở Việt Nam và một số quốc gia châu Á khác. Tổng quan này là nỗ lực đầu tiên trong việc cung cấp một danh sách các tài liệu nghiên cứu hiện có nhằm hỗ trợ các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và các đối tác phát triển để xác định xem chúng ta đã biết gì và đã làm làm cách nào để gia tăng bất thường của TSGTKS gần đây ở Việt Nam.