Bạn đang ở đây

Chuyên khảo “Tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam: Các bằng chứng mới về thực trạng, xu hướng và những khác biệt” sử dụng số liệu điều tra mẫu 15% của cuộc TĐT 2009, sẽ cung cấp thông tin cập nhật tới đọc giả về những khuynh hướng của TSGTKS ở Việt Nam. Chuyên khảo cũng cung cấp những thông tin về TSGTKS theo các đặc trưng kinh tế-xã hội và địa lý trong cả nước và đưa ra các dự báo về tỷ số này trong tương lai cũng như tác động của nó tới toàn xã hội.