Tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam

Những bằng chứng mới từ cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014

Số trang: 44

Ngày xuất bản: 2015

Tác giả: UNFPA

Tài liệu này do tiến sỹ Christophe Guilmoto, chuyên gia nghiên cứu về mất cân bằng giới tính khi sinh xây dựng nhằm chia sẻ những phát hiện chính từ phân tích về mất cân bằng giới tính khi sinh dựa trên dữ liệu từ cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014.