Thông tin tóm tắt "Di cư và đô thị hóa ở Việt Nam"

Thông tin tóm tắt từ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 2019

Số trang: 04

Ngày xuất bản: 2020

Tác giả: Tổng cục thống kê và UNFPA

Bản tóm tắt này cung cấp một số phát hiện chính về di cư nội địa ở Việt Nam dựa trên kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Bản tóm tắt cũng bao gồm một số khuyến nghị chính sách nhằm tận dụng lợi thế của di cư cho phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam cũng như đảm bảo các quyền của người di cư trong tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản ở nơi đến.