Thông tin tóm tắt về các nhóm dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Bằng chứng từ Tổng điều tra dân số và nhà ở 2009

Số trang: 4

Ngày xuất bản: 2012

Tác giả: UNFPA

Bản thông tin tóm tắt này cung cấp một số thông tin chính về hiện trạng, xu hướng và đặc điểm của một số nhóm dân tộc có quy mô dân số lớn nhất trên cơ sở kết quả của cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở gần đây nhất (2009), đồng thời tóm lược những gợi ý chính sách bao gồm cả chiến lược và chương trình phù hợp nhằm giảm sự khác biệt, mức độ dễ bị tổn thương và cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm dân tộc.