Thông tin tóm tắt về ngưởi khuyết tật ở Việt Nam

Bằng chứng từ Tổng điều tra dân số và nhà ở 2009

Số trang: 4

Ngày xuất bản: 2012

Tác giả: UNFPA

Bản thông tin tóm tắt này cung cấp một số thông tin chính về hiện trạng, các xu hướng và đặc điểm của người khuyết tật ở Việt Nam trên cơ sở kết quả của cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở gần đây nhất (2009), đồng thời tóm lược những hàm ý chính sách bao gồm cả gợi ý về chiến lược và chương trình phù hợp nhằm giảm mức độ dễ bị tổn thương và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật ở Việt Nam.