Bạn đang ở đây

Thông tin trong cuốn sách này dựa trên phân tích số liệu của Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở (TĐTDS) năm 2009 và số liệu rút ra từ ấn phẩm ‘Các kết quả chủ yếu 2 và các chuyên khảo phân tích số liệu TĐTDS3 do Tổng cục Thống kê (GSO) và UNFPA thực hiện. Cuộc Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở được tiến hành 10 năm một lần là cuộc điều tra mang tính đại diện nhất của quốc gia, cung cấp các thông tin quan trọng về cơ cấu dân số, trình độ giáo dục,việc làm, di cư, tình trạng nhà ở và điều kiện sống của người dân trên toàn quốc và ở các địa phương. Mục đích của tài liệu này là phân tích những số liệu thu thập được từ điều tra mẫu của TĐTDS và tóm tắt các chỉ số thống kê mô tả các xu hướng nổi bật về thanh niên - thế hệ có tầm quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam trong tương lai.This booklet is the eighth in a series published by the United Nations Population Fund (UNFPA) during recent years. Information is drawn from the Viet Nam 2009 Population and Housing Census data and from the Major Findings, a series of census data monographs developed by the General Statistics Office (GSO) and the UNFPA. The Population and Housing Census, conducted every 10 years, provides a comprehensive survey that identifies crucial information on national and sub-national population structure, educational attainment, employment, migration, housing status, and living conditions. The aim of this booklet is to analyse the Census data and create a profile of indicators highlighting trends among the young population as the generation most vital to Viet Nam’s future development.