Tóm tắt khuyến nghị chính sách: Một số khuyến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Bình Đẳng Giới

Số trang: 14

Ngày xuất bản: 2021

Tác giả: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Báo cáo Tóm tắt chính sách đưa ra những vấn đề chính được phát hiện trong quá trình rà soát độc lập 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới được thực hiện từ năm 2018 đến năm 2020. Cách tiếp cận dựa trên quyền con người được áp dụng trong quá trình rà soát nhằm đánh giá tính nhất quán giữa Luật Bình đẳng giới và các luật khác của Việt Nam và so sánh với 58 nguồn luật nhân quyền quốc tế khác nhau, đặc biệt là Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ (CEDAW) cũng như đánh giá hiệu quả thi hành Luật Bình đẳng giới. Nhóm nghiên cứu đã rà soát Luật Bình đẳng giới cũng như các luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến bình đẳng giới của Việt Nam, đồng thời phỏng vấn 32 cán bộ liên quan ở cấp trung ương và 260 cán bộ cấp tỉnh, địa phương, các tổ chức, đoàn thể xã hội, cũng như người dân tại 05 tỉnh địa bàn lấy mẫu: Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai, Lào Cai và Trà Vinh. Báo cáo Tóm tắt chính sách được thực hiện thông qua phân tích các phát hiện chính, kết luận và khuyến nghị từ Báo cáo rà soát, trên cơ sở đó xác định 05 vấn đề cần ưu tiên để giải quyết trong giai đoạn ngắn hạn và trung hạn.