Bạn đang ở đây

Tóm tắt khuyến nghị chính sách - Thiệt hại kinh tế do bạo lực đối với phụ nữ: Bạo Lực Đối Với Phụ Nữ Gây Thiệt Hại Hiện Thời và Lâu Dài Về Kinh Tế

Việt Nam đang trong quá trình xây dựng Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2021-2030. Đây là thời điểm thích hợp để làm rõ các tác động về kinh tế do bạo lực đối với phụ nữ tại Việt Nam (BLPN) gây ra. Với thế mạnh là tỷ lệ phụ nữ và nam giới tham gia hoạt động kinh tế cao, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ nữ tham gia lực lượng lao động cao nhất trên thế giới (73%). Trong bối cảnh tỷ lệ phụ nữ tham gia vào hoạt động kinh tế cao nhưng tình trạng bị bạo lực vẫn đang phổ biến tại Việt Nam thì việc tìm hiểu tác động kinh tế do BLPN gây ra là hết sức cần thiết. Trước yêu cầu này, Điều tra quốc gia về BLPN năm 2019 đã nghiên cứu cụ thể thiệt hại kinh tế do phụ nữ bị bạo lực bởi chồng/bạn tình (BLBT) gây ra. Lần đầu tiên các câu hỏi về chi phí được tích hợp ngay trong bảng hỏi của điều tra quốc gia về BLPN và đây là bước tiến mới tạo tiền đề cho các nghiên cứu về chi phí liên quan tới bạo lực đối với phụ nữ về sau.