Vận dụng các quy tắc và tiêu chuẩn quốc tế về quyền con người nhằm củng cố khung pháp luật về dân số của Việt Nam

Nghiên cứu chính sách

Số trang: 64

Ngày xuất bản: 2016

Tác giả: UNFPA

Báo cáo này tập trung giải quyết cách sử dụng các quy tắc và tiêu chuẩn về quyền con người trong từng giai đoạn xây dựng và thực hiện chính sách nhằm củng cố luật pháp về dân số của Việt Nam và các chính sách có liên quan trong bối cảnh nhân khẩu học mới hướng tới duy trì và phát huy các thành tựu một cách bền vững. Thông điệp nổi bật của báo cáo khẳng định việc phát triển một khung pháp luật vững chắc kết nối được các mục tiêu chính sách dân số với các quy tắc quốc tế về quyền con người và chính sách phát triển hiệu quả là một hướng phát triển chủ đạo tiềm năng cho Việt Nam. Xây dựng luật dân số, các chính sách và chương trình liên quan trên cơ sở quyền con người sẽ giúp Việt Nam giải quyết các vấn đề dân số nổi cộm của mình, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.