Bạn đang ở đây

Các sáng kiến thanh niên làm chủ về chuyển đổi việc làm, tăng thu nhập, cung cấp kiến thức SKSS/SKTD và kỹ năng sống cho thanh niên xuất khẩu lao động phải trở về nước do ảnh hưởng bởi Covid-19 sẽ được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị do Chính phủ Nhật Bản tài trợ với hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Dân số Liên hiệp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam.