Published on: 13/03/2019

UNFPA cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật và tài chính tới cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Video này cho thấy quá trình chuẩn bị và các hỗ trợ của UNFPA dành cho cuộc điều tra hết sức quan trọng này.