Bạn đang ở đây

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (giai đoạn 1)

UNFPA cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật và tài chính tới cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Video này cho thấy quá trình chuẩn bị và các hỗ trợ của UNFPA dành cho cuộc điều tra hết sức quan trọng này.