Bạn đang ở đây

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (giai đoạn 2)

Video này cung cấp về các hoạt động chuẩn bị và quá trình điều tra dân số từ ngày 1/4 đến 25/4/2019.